Overdenking…

Wisdom is the quality that keeps you from getting into situations where you need it… – Doug Larson

Over VSG Commander RI Register Informaticus
Register Informaticus

De toekenning van de titel ‘Register Informaticus (RI)’ is geen vrijblijvende. Het legt (net als bij Register Accountants) een aantal gedragsregels en verplichtingen op. Zo dient er eens per jaar een opgave te worden ingediend omtrent nieuw verworven kennis (de Permanente Educatie (PE) verplichting). Tevens valt een RI onder een tuchtkamer die toeziet op naleving van de regels door de RI en maatregelen kan treffen indien schending optreedt.

De gedragsregels luiden als volgt:

  1. De RI dient zich te allen tijde als zodanig herkenbaar op te stellen.
  2. De RI dient zich bewust te zijn van de gevolgen van zijn handelen voor de samenleving.
  3. Bij zijn werkzaamheden dient de RI te handelen in overeenstemming met het belang van de opdrachtgever.
  4. De RI dient zich voortdurend te richten op het leveren c.q. bereiken van kwalitatief hoogwaardige diensten, bijdragen of resultaat.
  5. De RI dient de gegevens die in het kader van de opdracht verkregen zijn vertrouwelijk te behandelen en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
  6. De RI dient zodanig te handelen in het kader van de opdracht dat zijn handelwijze voortdurend toetsbaar is.
  7. De RI dient zodanig te handelen, dat hij het aanzien van zijn beroep en beroepsgenoten niet schaadt.
  8. De RI dient niet (mee) te werken aan het tot stand komen van informatiesystemen waarvan de toepassing overeenkomstig een vooropgezette bedoeling personen of instellingen dan wel het algemeen belang schaadt of strijdig is met het recht.
  9. De RI dient zich bij de uitoefening van zijn beroep rekenschap te geven van de grenzen van zijn kennis en kunde.
  10. De RI dient zich voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied, waarop hij zich als deskundige profileert.

(Bron: www.vri.nl)